Firma wsp?pracuje z:

  • projektantami zajmuj?cymi si? projektowaniem planw zagospodarowania dzia?ki oraz sporz?dzaj?cymi dokumentacj? potrzebn? do ubiegania si? o pozwolenie na budow?.
  • kierownikami robt budowlanych prowadz?cymi nadzr od momentu otrzymania decyzji pozwolenia na budow? do momentu zako?czenia budowy obiektu budowlanego,
  • geologami wykonuj?cymi ekspertyzy gruntu na dzia?ce wymagane do pozwolenia na budow?,
  • osobami sporz?dzaj?cymi ?wiadectwa energetyczne na etapie zako?czenia procesu budowlanego,
  • projektantami wykonuj?cymi projekty bran?owe uzbrojenia podziemnego terenu s?u??ce do pod??cze? mediw do dzia?ki