Firma ?wiadczy us?ugi w zakresie:

  • mapy do celw projektowych, aktualizacje
  • tyczenie i inwentaryzacja budynkw i budowli
  • tyczenie i inwentaryzacja urz?dze? podziemnych
  • uzgadnianie dokumentacji projektowej w ZUD
  • geodezyjna obs?uga inwestycji, pomiary realizacyjne
  • badanie przemieszcze? poziomych i pionowych
  • mapy do celw prawnych
  • podzia?y nieruchomo?ci
  • wznowienie granic dzia?ki
  • pomiary powierzchni mieszka? i lokali uzytkownych